• Какво може да направи „Enterprise Europe Network“ за моята фирма?Open or Close
  Услугите на Enterprise Europe Network включват:
  - Услуги в подкрепа на бизнеса
  - Услуги в подкрепа на иновациите
  - Услуги за участие в европейски проекти

  Мрежата предоставя подкрепа в следните области:
  - повишаване на информираността и уменията, свързани с интернационализацията;
  - повишаване капацитета в областта на управлението на иновациите и участието в Хоризонт 2020;
  - успешни партньорства в областите на науката, участието в европейски изследователски програми, иновациите, технологичния трансфер, производството, търговията;
  - участие в публични консултации и отчитане на мнението по определени политики, мерки и законодателни инициативи на ЕС.

  В рамките на мрежата функционират повече от 600 бизнес и изследователски оранизации от повече от 60 страни в Европа, Азия, Северна и Южна Америка.
 • Осигурява ли мрежата достъп до европейско финансиране?Open or Close
  Мрежата може да предостави подпомагане и консултации на предприятия, нуждаещи се от съдействие в търсенето на дългов и рисков капитал и за участие в различни програми, финансирани от ЕС, и по-специално тези, които са насочени към МСП, но не осигуряват директно финасиране на фирми. Наред с това, мрежата може да помогне на предприятията да използват резултатите от европейските проекти за научни изследвания и технологично развитие.
 • Може ли да съдействате за организиране на срещи с фирми в други европейски държави?Open or Close
  Да, партньорите в мрежата организират редовно мисии и посреднически прояви за местни МСП навсякъде в Европа и извън нея. Въз основа на конкретните интереси на техните клиенти, те извършват всички логистични дейности: организират срещи, осигуряват мястото на провеждане на мероприятието, организират пътувания и настаняване, за да гарантират гладкото протичане на процеса на бизнес и технологично сътрудничество.

  Една от основните дейности на мрежата ЕЕN е изготвяне и публикуване на профили в базата данни:
  • за търговско сътрудничество
  • за производствено сътрудничество
  • за технологично сътрудничество
  • за иновационно сътрудничество
  • за научно-изследователско сътрудничество
  • и за търсене на партньори за коопериране в иновационни проекти

  Публикуваните обяви могат да бъдат свързани с:
  • отправяне на предложения до потенциални партньори
  • търсене на предложения на потенциални партньори

  Във връзка с тях се оказва помощ и при сключването на договори.
 • Може ли да окажете съдействие с маркетингови дейности и търговски сделки?Open or Close
  Мрежата може да помогне за намиране на бизнес партньори и за разгръщането на трансгранично бизнес- и технологично сътрудничество между фирми или научноизследователски институти, но не може да оказва помощ на фирми за пазарната реализация на техните продукти и услуги.
 • Предлагат ли се услуги във връзка с правните норми и правата на интелектуална собственост?Open or Close
  Партньорите в мрежата могат да предоставят общи консултации в областта на правата на интелектуална собственост. Когато казусът е по-сложен, партньорът насочва фирмата към експерти, като например Информационната служба по въпросите на правата на интелектуална собственост (IPR Helpdesk) (www.ipr-helpdesk.org), или към специалисти по патентно право. Същият подход се прилага по отношение на всички въпроси от правно и договорно естество, свързани с трансфер на технологии.
 • Работи ли мрежата с всички видове предприятия и технологии?Open or Close
  Да. Макар че някои партньори в мрежата работят предимно в областта на бизнес сътрудничеството, а други са специализирани в осъществяването на технологични трансфери, МСП разполагат с достъп по места и до двата типа услуги чрез обслужването на едно гише. Организациите-партньори могат лесно да подават искания и да получават информация от колегите си в цяла Европа.

  Обхватът на услугите на Enterprise Europe Network е без секторни ограничения. Мрежата обслужва и съдейства за всички възможности за сътрудничество (с изкл. на директни продажби към крайни потребители):
  • Търсене на иновации, допълващи Вашата гама от продукти;
  • Промотиране на собствени иновативни продукти/услуги;
  • Търсене на партньори за търговски отношения – доставчици, подизпълнители, посредници, логистични организации и други;
  • Включване в проекти по европейски програми;
  • Комуникационни дейности – допитвания от и към бизнеса.

  Използва се персонализиран подход за преглед и оценка на възможностите и готовността на предприятията за излизане и осъществяване на дейност на международните пазари, за подобряване на управлението на иновациите. Експерти от мрежата предоставят и специализираната IMP³rove оценка и консултации по отношение на иновационния мениджмънт на фирмите.
 • Може ли да окажете съдействие с бизнес и технологично сътрудничество извън ЕС?Open or Close
  Да. Мрежата разполага с точки за контакт също и извън границите на ЕС. Освен в двадесет и седемте държави-членки, „Enterprise Europe Network“ има партньори в Турция, Западните Балкани, държавите от Европейското икономическо пространство и други трети страни. На практика, обаче, се очаква основната част от дейностите да се осъществява в рамките на ЕС.
 • Как да установя дали организацията, с която имам контакт, наистина членува в мрежата?Open or Close
  Списък на всички партньори в мрежата е публикуван на следния Интернет-адрес: http://een.ec.europa.eu/about/branches
 • Ще бъде ли обработено моето искане поверително?Open or Close
  Да. Всяка информация с търговски характер се обработва поверително. Единствено данните, които са пряко свързани с вашето искане, например търсене на бизнес партньор в друга държава, се обявяват публично с ваше съгласие.
 • Какви езици се използват?Open or Close
  Тъй като мрежата е представена в цяла Европа, не съществуват никакви езикови ограничения и могат да се използват всички европейски езици. Партньорите в мрежата по места могат да предоставят лингвистична помощ и при необходимост да организират прецизен превод на документи, както и устен превод.
 • Какво да направя, ако срещна проблеми в общуването с дадена точка за контакт?Open or Close
  Изпълнителната агенция за конкурентноспособност и иновации (EACI) в Брюксел, създадена от Европейската комисия, осъществява надзор върху работата на мрежата. Тази функция включва управление на мрежата и контрол на качеството. Интернет-страницата на EACI е на следния адрес:
  https://ec.europa.eu/easme/
 • Какво представлява услугата infowatch?Open or Close
  Услуга, която стартира по заявка на клиента. Клиентът посочва тема, по която той желае да получава информация. Когато информация по посочената тема постъпи в Enterprise Europe Network Русе, тя се предоставя на клиента. Клиентът може сам да определи продължителността на тази услуга – той може да я прекрати, когато пожелае.

Информацията, която се съдържа на тази страница е отговорност на автора и не отразява непременно мнението на Европейските общности.