Списък на подбрани нови документи

извадка от EUR-Lex - http://eur-lex.europa.eu/bg/index.htm

Януари 2017
24/01/2017: Отчет за приходите и разходите на Европейския банков орган (EBA) за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 1
23/01/2017: Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/109 на Комисията от 23 януари 2017 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове колела от алуминий за превозни средства с произход от Китайската народна република вследствие на преглед с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета
20/01/2017: Решение за изпълнение (ЕС) 2017/116 на Комисията от 20 януари 2017 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2122 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2017) 376) (Текст от значение за ЕИП. )
20/01/2017: Решение за изпълнение (ЕС) 2017/115 на Комисията от 20 януари 2017 година за разрешаване на пускането на пазара на екстракт от ферментирала соя като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2017) 165)
10/01/2017: Решение (ОВППС) 2017/114 на Комитета по политика и сигурност от 10 януари 2017 година за удължаване на мандата на ръководителя на мисията на Европейския съюз за изграждане на капацитет в Сомалия (EUCAP Somalia/1/2017)

Декември 2016
13/12/2016: Решение на Комисията от 13/12/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.8299 - DE AGOSTINI LIBRI / EDITORIAL PLANETA / DEA PLANETA LIBRI JV) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на италианският език е автентичен)
23/12/2016: Решение на Комисията от 23/12/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.8319 - CEFCI / JSC KAZMUNAIGAZ / ROMPETROL FRANCE) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)

Ноември 2016
23/11/2016: Решение за изпълнение (ЕС, Евратом) 2016/2060 на Комисията от 23 ноември 2016 година за изменение на Решение 90/176/Евратом, ЕИО за разрешаване на Франция да не отчита някои категории сделки и да използва някои приблизителни разчети при изчисляването на базата за собствените ресурси от ДДС (нотифицирано под номер С(2016) 7426)
23/11/2016: Решение за изпълнение (ЕС, Евратом) 2016/2058 на Комисията от 23 ноември 2016 година за изменение на Решение за изпълнение 2011/777/ЕС, Евратом за разрешаване на Румъния да използва някои приблизителни разчети за изчислението на базата за собствените ресурси от ДДС (нотифицирано под номер С(2016) 7397)
25/11/2016: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2056 на Комисията от 24 ноември 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

Октомври 2016
27/10/2016: Решение на Комисията от 27 октомври 2016 година за заместване на член на групата на заинтересованите страни в платформата REFIT
19/10/2016: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1920 на Комисията от 19 октомври 2016 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Hånnlamb (ЗНП)]
26/10/2016: Директива (ЕС) 2016/1919 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производството по европейска заповед за арест
27/10/2016: Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/428 на Комисията от 10 март 2015 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 и Регламент (ЕС) № 1063/2010 по отношение на правилата за произход, отнасящи се до схемата от общи тарифни преференции и преференциални тарифни мерки за определени държави или територии (ОВ L 70, 14.3.2015 г.)

Август 2016
19/08/2016: Решение (ЕС, Евратом) 2016/1432 на Европейския парламент, Съвета и Комисията от 19 август 2016 година за назначаване на директора на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации
26/08/2016: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1431 на Комисията от 26 август 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци
26/08/2016: Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1433 на Комисията от 26 август 2016 година за признаване на схемата „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ като схема, доказваща спазването на критериите за устойчивост в съответствие с директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
26/08/2016: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1430 на Комисията от 26 август 2016 година за изменение за 251-ви път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда
26/08/2016: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1429 на Комисията от 26 август 2016 година за одобряване на активното вещество Bacillus amyloliquefaciens щам MBI 600 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (Текст от значение за ЕИП)

Май 2016
04/05/2016: Решение за изпълнение (ЕС) 2016/701 на Комисията от 4 май 2016 година за изменение на Решение 2007/453/ЕО във връзка със статуса по отношение на СЕГ на Франция (нотифицирано под номер С(2016) 2600) (Текст от значение за ЕИП)
10/05/2016: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/699 на Комисията от 10 май 2016 година за установяване на бюджетни тавани за 2016 г., приложими към някои схеми за директно подпомагане, предвидени в Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета
10/05/2016: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/700 на Комисията от 10 май 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци
04/05/2016: Регламент (ЕС) 2016/691 на Комисията от 4 май 2016 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на добавки в храните в казеинати за хранителни цели (Текст от значение за ЕИП)
04/05/2016: Решение за изпълнение (ЕС) 2016/697 на Комисията от 4 май 2016 година относно някои защитни мерки във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H7N7 в Италия (нотифицирано под номер С(2016) 2875) (Текст от значение за ЕИП)
04/05/2016: Регламент (ЕС) 2016/692 на Комисията от 4 май 2016 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои ароматични вещества (Текст от значение за ЕИП)

Април 2016
11/04/2016: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/559 на Комисията от 11 април 2016 година за разрешаване на споразуменията и решенията относно планирането на производството в сектора на млякото и млечните продукти
11/04/2016: Делегиран регламент (ЕС) 2016/558 на Комисията от 11 април 2016 година за разрешаване на споразумения и решения на кооперации и други видове организации на производители в сектора на млякото и млечните продукти относно планирането на производството
11/04/2016: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/556 на Съвета от 11 април 2016 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 359/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи предвид ситуацията в Иран
11/04/2016: Решение (ОВППС) 2016/565 на Съвета от 11 април 2016 година за изменение на Решение 2011/235/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Иран
11/04/2016: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/562 на Комисията от 11 април 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

Март 2016
30/03/2016: Отчет за приходите и разходите на Европейската железопътна агенция за финансовата 2016 година
30/03/2016: Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2016 година
30/03/2016: Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2015 година — Коригиращ бюджет № 2
30/03/2016: Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет за финансовата 2016 година
30/03/2016: Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2016 година

Февруари 2016
12/02/2016: Решение на Комисията от 12 февруари 2016 година за създаване на експертната група по проблемите на фалшифицирането на еврото
12/02/2016: Решение (EС) 2016/192 на Съвета от 12 февруари 2016 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външните одитори на Národná banka Slovenska
12/02/2016: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/191 на Комисията от 12 февруари 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци
12/02/2016: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/190 на Комисията от 12 февруари 2016 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1164 за определяне на количествените ограничения за износ на извънквотна захар до края на пазарната 2015/2016 година и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1803
03/02/2016: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/189 на Комисията от 3 февруари 2016 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Dalmatinski pršut (ЗГУ)]

Януари 2016
06/01/2016: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/14 на Комисията от 6 януари 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци
06/01/2016: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/13 на Комисията от 6 януари 2016 година за изменение за 240-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда
06/01/2016: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/12 на Комисията от 6 януари 2016 година за прекратяване на частичното междинно преразглеждане на антидъмпинговите и изравнителните мерки, приложими към вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република
05/01/2016: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/7 на Комисията от 5 януари 2016 година за установяване на стандартния образец за единния европейски документ за обществени поръчки (Текст от значение за ЕИП)
05/01/2016: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията от 5 януари 2016 година за налагане на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“ и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 322/2014 (Текст от значение за ЕИП)

Възможности за сътрудничество
Бизнес бюлетин
Технологичен бюлетин
Информацията, която се съдържа на тази страница е отговорност на автора и не отразява непременно мнението на Европейските общности.