Списък на подбрани нови документи

извадка от EUR-Lex - http://eur-lex.europa.eu/bg/index.htm

22/08/2018: Решение на Комисията от 22/08/2018 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.9051 - Sheares Healthcare / TPG Growth / Asia Healthcare Holdings (AHH)) съгласно Регламент (Европейска комисия) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)
14/08/2018: Решение на Комисията от 14/08/2018 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.8992 - Zeaborn Chartering Management / Maritime Holdings / Zeamarine) съгласно Регламент (Европейска комисия) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)
08/08/2018: Решение на Комисията от 08/08/2018 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.9018 - Cerberus / WFS) съгласно Регламент (Европейска комисия) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)

28/06/2018: Директива (ЕС) 2018/958 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 година относно проверката за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии
28/06/2018: Регламент (ЕС) 2018/956 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 година относно мониторинга и докладването на емисиите на CO2 и разхода на гориво на нови тежки превозни средства (текст от значение за ЕИП)
28/06/2018: Директива (ЕС) 2018/957 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 година за изменение на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (текст от значение за ЕИП)
06/07/2018: Решение (EС) 2018/965 на Съвета от 6 юли 2018 година относно финансовите вноски, които трябва да бъдат платени от държавите членки за финансиране на Европейския фонд за развитие, включително втората част от вноската и преразгледан годишен размер на вноската за 2018 г.

21/11/2017: Делегиран регламент (ЕС) 2018/772 на Комисията от 21 ноември 2017 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на превантивните здравни мерки за контрол на заразяването с Echinococcus multilocularis при кучетата и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 1152/2011 (Текст от значение за ЕИП. )
25/01/2018: Делегирано решение (EC) 2018/771 на Комисията от 25 януари 2018 година относно приложимата система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на осигурителните устройства, използвани при строежи и предназначени за предотвратяване на падането на лица от височина или за спиране на падането от височина, съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП. )
16/02/2018: Делегиран регламент (ЕС) 2018/761 на Комисията от 16 февруари 2018 година за определяне на общи методи за безопасност, отнасящи се за надзор от националните органи по безопасността след издаването на единен сертификат за безопасност или на разрешение за безопасност в съответствие с Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1077/2012 на Комисията (Текст от значение за ЕИП. )

24/01/2017: Отчет за приходите и разходите на Европейския банков орган (EBA) за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 1
23/01/2017: Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/109 на Комисията от 23 януари 2017 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове колела от алуминий за превозни средства с произход от Китайската народна република вследствие на преглед с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета
20/01/2017: Решение за изпълнение (ЕС) 2017/116 на Комисията от 20 януари 2017 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2122 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2017) 376) (Текст от значение за ЕИП. )
20/01/2017: Решение за изпълнение (ЕС) 2017/115 на Комисията от 20 януари 2017 година за разрешаване на пускането на пазара на екстракт от ферментирала соя като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2017) 165)
10/01/2017: Решение (ОВППС) 2017/114 на Комитета по политика и сигурност от 10 януари 2017 година за удължаване на мандата на ръководителя на мисията на Европейския съюз за изграждане на капацитет в Сомалия (EUCAP Somalia/1/2017)

13/12/2016: Решение на Комисията от 13/12/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.8299 - DE AGOSTINI LIBRI / EDITORIAL PLANETA / DEA PLANETA LIBRI JV) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на италианският език е автентичен)
23/12/2016: Решение на Комисията от 23/12/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.8319 - CEFCI / JSC KAZMUNAIGAZ / ROMPETROL FRANCE) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)

23/11/2016: Решение за изпълнение (ЕС, Евратом) 2016/2060 на Комисията от 23 ноември 2016 година за изменение на Решение 90/176/Евратом, ЕИО за разрешаване на Франция да не отчита някои категории сделки и да използва някои приблизителни разчети при изчисляването на базата за собствените ресурси от ДДС (нотифицирано под номер С(2016) 7426)
23/11/2016: Решение за изпълнение (ЕС, Евратом) 2016/2058 на Комисията от 23 ноември 2016 година за изменение на Решение за изпълнение 2011/777/ЕС, Евратом за разрешаване на Румъния да използва някои приблизителни разчети за изчислението на базата за собствените ресурси от ДДС (нотифицирано под номер С(2016) 7397)
25/11/2016: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2056 на Комисията от 24 ноември 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

27/10/2016: Решение на Комисията от 27 октомври 2016 година за заместване на член на групата на заинтересованите страни в платформата REFIT
19/10/2016: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1920 на Комисията от 19 октомври 2016 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Hånnlamb (ЗНП)]
26/10/2016: Директива (ЕС) 2016/1919 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производството по европейска заповед за арест
27/10/2016: Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/428 на Комисията от 10 март 2015 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 и Регламент (ЕС) № 1063/2010 по отношение на правилата за произход, отнасящи се до схемата от общи тарифни преференции и преференциални тарифни мерки за определени държави или територии (ОВ L 70, 14.3.2015 г.)

19/08/2016: Решение (ЕС, Евратом) 2016/1432 на Европейския парламент, Съвета и Комисията от 19 август 2016 година за назначаване на директора на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации
26/08/2016: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1431 на Комисията от 26 август 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци
26/08/2016: Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1433 на Комисията от 26 август 2016 година за признаване на схемата „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ като схема, доказваща спазването на критериите за устойчивост в съответствие с директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
26/08/2016: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1430 на Комисията от 26 август 2016 година за изменение за 251-ви път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда
26/08/2016: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1429 на Комисията от 26 август 2016 година за одобряване на активното вещество Bacillus amyloliquefaciens щам MBI 600 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (Текст от значение за ЕИП)

04/05/2016: Решение за изпълнение (ЕС) 2016/701 на Комисията от 4 май 2016 година за изменение на Решение 2007/453/ЕО във връзка със статуса по отношение на СЕГ на Франция (нотифицирано под номер С(2016) 2600) (Текст от значение за ЕИП)
10/05/2016: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/699 на Комисията от 10 май 2016 година за установяване на бюджетни тавани за 2016 г., приложими към някои схеми за директно подпомагане, предвидени в Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета
10/05/2016: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/700 на Комисията от 10 май 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци
04/05/2016: Регламент (ЕС) 2016/691 на Комисията от 4 май 2016 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на добавки в храните в казеинати за хранителни цели (Текст от значение за ЕИП)
04/05/2016: Решение за изпълнение (ЕС) 2016/697 на Комисията от 4 май 2016 година относно някои защитни мерки във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H7N7 в Италия (нотифицирано под номер С(2016) 2875) (Текст от значение за ЕИП)
04/05/2016: Регламент (ЕС) 2016/692 на Комисията от 4 май 2016 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои ароматични вещества (Текст от значение за ЕИП)

11/04/2016: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/559 на Комисията от 11 април 2016 година за разрешаване на споразуменията и решенията относно планирането на производството в сектора на млякото и млечните продукти
11/04/2016: Делегиран регламент (ЕС) 2016/558 на Комисията от 11 април 2016 година за разрешаване на споразумения и решения на кооперации и други видове организации на производители в сектора на млякото и млечните продукти относно планирането на производството
11/04/2016: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/556 на Съвета от 11 април 2016 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 359/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи предвид ситуацията в Иран
11/04/2016: Решение (ОВППС) 2016/565 на Съвета от 11 април 2016 година за изменение на Решение 2011/235/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Иран
11/04/2016: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/562 на Комисията от 11 април 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

30/03/2016: Отчет за приходите и разходите на Европейската железопътна агенция за финансовата 2016 година
30/03/2016: Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2016 година
30/03/2016: Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2015 година — Коригиращ бюджет № 2
30/03/2016: Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет за финансовата 2016 година
30/03/2016: Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2016 година

12/02/2016: Решение на Комисията от 12 февруари 2016 година за създаване на експертната група по проблемите на фалшифицирането на еврото
12/02/2016: Решение (EС) 2016/192 на Съвета от 12 февруари 2016 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външните одитори на Národná banka Slovenska
12/02/2016: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/191 на Комисията от 12 февруари 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци
12/02/2016: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/190 на Комисията от 12 февруари 2016 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1164 за определяне на количествените ограничения за износ на извънквотна захар до края на пазарната 2015/2016 година и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1803
03/02/2016: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/189 на Комисията от 3 февруари 2016 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Dalmatinski pršut (ЗГУ)]

06/01/2016: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/14 на Комисията от 6 януари 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци
06/01/2016: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/13 на Комисията от 6 януари 2016 година за изменение за 240-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда
06/01/2016: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/12 на Комисията от 6 януари 2016 година за прекратяване на частичното междинно преразглеждане на антидъмпинговите и изравнителните мерки, приложими към вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република
05/01/2016: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/7 на Комисията от 5 януари 2016 година за установяване на стандартния образец за единния европейски документ за обществени поръчки (Текст от значение за ЕИП)
05/01/2016: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията от 5 януари 2016 година за налагане на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“ и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 322/2014 (Текст от значение за ЕИП)

Информацията, която се съдържа на тази страница е отговорност на автора и не отразява непременно мнението на Европейските общности.