Услугите, които мрежата предлага:

* Интегриране на бизнеса в европейския пазар

Информация за функционирането и възможностите на Вътрешния пазар на стоки и услуги, включително препращане към актуални търгове и обществени поръчки:
- ЕС acquis – европейски директиви, регламенти, стандарти, проектозакони;
- Търгове и обществени поръчки – възможности за бизнес и публично-частни партньорства;
- Европейски програми и фондове;
- Екоизисквания, алтернативни източници на енергия, енергийна ефективност – тенденции, възможности за финансиране;
- Пазарна информация – потенциал за внос и износ, ценови политики и т.н.;
- Правна информация – данъци, режими, ДДС процедури, регистрация на фирма;
- Защита на интелектуалната собственост – търговска марка на Общността, патент и дизайн на Общността;
- Корпоративна социална отговорност, здравословни и безопасни условия на труд, стратегическо и бизнес планиране.

Ангажиране на бизнеса в процеса на определяне на европейските политики:
- Насърчаване на участието на бизнеса в консултациите на Комисията по ново законодателство;
- Информиране на Комисията за възникнали проблеми, свързани с прилагането на съществуващото законодателство;
- Провокиране на активността на бизнеса за участие в процеса на определяне на европейските политики чрез участието в панелни групи по определени теми.

Бизнес сътрудничество:
- Бизнес мисии в страната и чужбина;
- Секторни срещи;
- Разпространение на профили за международно бизнес сътрудничество;
- Подпомагане на българските фирми да изготвят профили за бизнес сътрудничество и разпространението им в цялата мрежа.

* Технологичен трансфер и иновации
- Информиране за програми, насочени към финансиране на иновациите и на европейски политики, свързани с иновациите, особено Седма рамкова програма;
- Ангажиране с разпространение и подкрепа за прилагането на резултати от нови научни разработки;
- Посредничество за осъществяване на технологичен трансфер и партньорство между различните страни в иновационния процес;
- Стимулиране на капацитета на фирмите да развиват и прилагат иновации – технологичен одит, technology watch, секторни срещи за трансфер на технологии.

* Програми и проекти
Подкрепа за кандидатстване по Европейски програми:
- Идентифициране на подходяща програма или фонд;
- Търсене на партньори;
- Подготовка на проектни предложения и окомплектоване на документацията;
- Консултации по изпълнението.

Възможности за сътрудничество
Бизнес бюлетин
Технологичен бюлетин
Информацията, която се съдържа на тази страница е отговорност на автора и не отразява непременно мнението на Европейските общности.