REDI (when Regions support Entrepreneurs and Designers to Innovate)

Проектът “REDI” (when Regions support Entrepreneurs and Designers to Innovate) цели да подкрепи териториалните иновационни „екосистеми“, които насърчават иновациите чрез дизайн. Той разширява знанията на някои от партньорите от иновационни програми в подкрепа на малките и средни предприятия (МСП), в които е включено дизайн измерението. В допълнение, пилотните проекти и програми, осъществявани от други организации, са база за информация за нашия проект.

Фокусът ни е териториалното/регионалното развитие, а основната ни целева група са посредниците, които имат пряка връзка с МСП. Основният проблем е да се запълнят празнотите между търсенето и предлагането. С други думи, докато много региони в Европа имат индустрии, които биха могли да създават повече иновации, особено чрез дизайн, регионалното предлагане на дизайн услуги като цяло е оскъдно. Това прави предоставянето на такива услуги на МСП неравномерно, както по отношение на разнообразие, така и по отношение на качество: следователно потенциалът за иновации чрез дизайн остава неразгърнат.

Информацията, която се съдържа на тази страница е отговорност на автора и не отразява непременно мнението на Европейските общности.