Електронен подпис и електронна идентификация

Основни положения

Директива 1999/93/ЕС за Рамка за общността за електронните подписи е приета от Европейския парламент и Съвета през декември 1999.

Целта на Директивата е да улесни използването на електронни подписи и да допринесе за тяхното законово признаване. Тя поставя хармонизирана законова рамка за електронния подпис и за доставчиците на услугата по сертификация на вътрешния пазар. Целта е да се направи лесно използването на електронни подписи и да ги направи законово признати в страните членки.

От 1999 досега Европейската комисия е разработила няколко дейности, които са допълнили и доразвили спомената Директива и нейната цел, постановявайки законодателната рамка, като в същото време помагат за решаването на проблеми в резултат на транспортирането и прилагането на Директивата.

Предложението на Комисията е да се създаде Паневропейска рамка за електронна идентификация, заверка и подпис, която има за цел да допринесе за признаване и приемане на електронната идентификация (eID), издадена в друга страна членка за достъп до онлайн услуги, и да се подобри трансграничната оперативна съвместимост на националните eID, което сега води до бариери, затрудняващи гражданите и бизнеса да се възползват напълно от ползите на дигиталния единен пазар.

Повече информация за провежданата консултация на Европейската комисия

Въпросник

Програма на работната среща, 15 ноември 2011

Възможности за сътрудничество
Бизнес бюлетин
Технологичен бюлетин
Информацията, която се съдържа на тази страница е отговорност на автора и не отразява непременно мнението на Европейските общности.