Алтернативното решаване на спорове (АРС) или всички процеси за решаване на спорове, които се водят извън съда

Основни положения

Процедурите на извънсъдебните механизми са разработени по различни начини в отделните страни членки на ЕС. Някои от тях са възникнали в резултат на обществени инициативи както на централно ниво (като комисиите за жалби на потребителите в скандинавските страни), така и на местно ниво (като арбитражните съдилища в Испания), или могат да възникнат от частни инициативи (като медиатори/ омбудсмани на банки или застрахователни компании). Именно поради това разнообразие решенията, приети от тези органи, се различава значително. Някои от тях са само препоръчителни (като например в случай на скандинавските комисии за жалби на потребителите и голяма част от частните омбудсмани), други са задължителни само за професионалисти (както е в повечето случаи на омбудсмани на банки), а трети са задължителни и за двете страни (арбитраж).

Европейската комисията активно популяризира алтернативното решаване на спорове. Тя е приела две Препоръки, които определят качествени критерии, които всяка АРС схема трябва да предлага на потребителите. Освен това, предложението на Комисията за Европейска директива за медиация по граждански и търговски дела има за цел да осигури стабилна връзка между процеса на медиация и съдебното производство чрез установяване на общи правила на ЕС за редица ключови аспекти на гражданския процес.

Повече информация за провежданата консултация на Европейската комисия

Средства за защита на потребителите – България

Повече информация за АРС (на английски език)

Въпросник

Програма на работната среща, 8 април 2011

Възможности за сътрудничество
Бизнес бюлетин
Технологичен бюлетин
Информацията, която се съдържа на тази страница е отговорност на автора и не отразява непременно мнението на Европейските общности.