Нова законова рамка за предлагане на продукти на пазара: предложение за синхронизиране на хармонизираните директиви за 10 групи продукти с Решение 768/2008

Основни положения

През юли 2008, Съветът и Европейският Парламент приеха Нова Законова Рамка (НЗР), пакет от мерки за подобряване на функционирането на вътрешния пазар на стоки. НЗР се състои от два взаимно допълващи се инструмента, Регламент 765/2008/ЕО за акредитация и надзор на пазара и Решение 768/2008/ЕО относно общата рамка за пускането на стоки на пазара.

Регламент 765/2008 се прилага от 1 януари 2010. Решение 768/2008 няма правни последици за предприятия, частни лица, или страни членки. То е създадено, за да служи като инструмент, съдържащ клаузи и разпоредби, които са общи елементи на хармонизираното техническо законодателство. Тези стандартизирани разпоредби трябва да се интегрират в ново, преработено законодателство.

Повече информация за провежданата консултация на Европейската комисия

Информация за засегнатите сектори

Допълнителни материали и директивите, преведени на български език (6.5 Mb RAR файл)

Въпросник

Брошура за Панел 1

Програма на работната среща, 11 юни 2010

Възможности за сътрудничество
Бизнес бюлетин
Технологичен бюлетин
Информацията, която се съдържа на тази страница е отговорност на автора и не отразява непременно мнението на Европейските общности.