ПРОЕКТ EUP4SME: EU Policies for SMEs

Основната цел на проекта „Европейски политики за МСП” е да улесни Европейската комисия при провеждането на консултации с МСП в страните членки и кандидатки за членство в ЕС, за да се включи тяхното мнение в процеса на създаване на политики, като по този начин се осигури директният ангажимент на МСП.

За да постигне тази основна цел, проектът си поставя следните специфични цели:
• Да събере мнението на 150 български предприятия относно предстоящи политики и законодателство, свързани с МСП;
• Подобряване на комуникацията между МСП, партньорите в Enterprise Europe Network и Комисията;
• Осигуряване на обратна връзка за МСП за резултатите от консултациите;
• Използване и по-нататъшно развитие на добрите практики от пилотната фаза.

Това е първият национален проект на българската мрежа на Enterprise Europe Network, поради което той има изключителна важност и служи като мост между политиците в Европейския съюз и фирмите, към които са насочени тези политики. Проектът ще демонстрира важността Мрежата за Европейската комисия като основен неин инструмент в широкомащабни кампании и в подкрепа на бизнеса и иновациите.

В рамките на проекта всеки от 10-те български партньора ще организира 3 панела в 3 специфични области на политики. Всеки панел ще включва между 5 и 10 фирми от браншове на индустрията, които са засегнати от съответното ново законодателство на съюза.

Всяка от фирмите участнички ще бъде запозната с предвижданите нови промени и ще попълни оценителен въпросник, където ще изложи своето мнение. За разясняване на спецификите за всяка от трите области ще бъдат поканени експерти, които да помогнат на фирмите да се запознаят с новите промени.

Предвижда се организирането и на три работни срещи, по една за всеки от панелите, в която ще участват експертът в съответната област и избраните МСП, и на която фирмите ще обменят мнение и опит в съответната сфера и ще дискутират въпросниците.

Панел 1
Сектори - електрически и електронни продукти, оборудване и защитни системи предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера, асансьори, съоръжения под налягане, измервателни уреди, пиротехнически изделия. Повече информация за панела....

Панел 2
Консултацията е насочена към широк кръг МСП от всички сектори, които контактуват с потребители и може да имат опит с алтернативно решаване на спорове. Тази консултация е фокусирана изключително върху отношенията между бизнес и потребителите (B2C). Повече информация за панела...

Панел 3
Консултацията е насочена към широк кръг МСП от всички сектори с цел проучване на тяхното мнение относно използването на електронния подпис и eID, какви са ползите за фирмите, какви са намаленията на разходите им, какви са използваните технологии и др. Повече информация за панела...

Информацията, която се съдържа на тази страница е отговорност на автора и не отразява непременно мнението на Европейските общности.