Продуктова иновация чрез екодизайн в Дунавския регион

DanubePIE

„Зелен дизайн на Вашите продукти”

http://bsc.smebg.net/danubepie/

Какво е Danube PIE?
Danube PIE е международен проект, чиято главна цел е да повиши информираността на МСП от Дунавския регион по отношение на въпросите на екодизайна. Проектът се финансира от Европейската комисия чрез CIP (Рамкова програма Конкурентоспособност и иновации).

Основната идея на проекта е да предостави знания за екодизайн, които могат да се използват от фирмите в процеса на разработване на продукти.

Какво е екодизайн?
Екодизайнът е подход за ефективно използване на материали и енергия, което води до намаляване на разходите, опазване на околната среда, по-голяма конкурентоспособност, засилен обмен на съществуващи продукти и процеси или въвеждане на нови устойчиви продукти.

Какво ще получите, ако участвате?
ОБРАЗОВАНИЕ
- През следващите две години екипът по проекта ще проведе обучителни курсове и консултации, за да образова МСП как да въвеждат еко инструменти* в своите производствени и бизнес процеси.

РАБОТА В МРЕЖА – Една от целите на проекта е да свърже фирмите/ организациите (чрез промоционални събития и кръгли маси), които работят в сходни сектори на производството или услугите и които се нуждаят от подобрение на своите процеси.

СПОДЕЛЯНЕ НА ОПИТ – Определен брой избрани фирми/ организации ще имат възможност да участват в образователна визита - Eco design study trip – по време на проекта, чиято цел ще бъде обмен на опит и придобиване на допълнителни знания в областта на екодизайн приложенията.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОКАНИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ КЪМ ЕС И НАЦИОНАЛНИТЕ ФОНДОВЕ

Кандидатстването за участие в проекта и самото образование чрез обучение и консултации са напълно безплатни.

Кой може да участва?
Основно малки и средни предприятия от сектора на печата и опаковките, както и фирми от други производствени сектори, които се нуждаят от екодизайн в своята дейност. Бенефициенти на проекта могат да бъдат и доставчици на услуги, които прилагат (или искат да прилагат) екодизайн концепции в своята работа.

Какво очакваме от фирмите/ институциите?
Да информират екипа по проекта и външните експерти за съществуващия капацитет и процеси, както и необходимостта от прилагане на екодизайн инструменти и методологии в тяхната фирма. Въз основа на тези данни, екипът на Danube PIE ще има възможност да проведе вътрешно обучение на фирми/ институции и предостави пакет услуги, които ще осигурят ефективното приложение на екодизайн инструментите и методологиите в заинтересованите фирми и организации, с цел увеличаване на тяхната конкурентоспособност.

Как може да се включите?
Ако проявявате интерес, посетете страницата на проекта: http://bsc.smebg.net/danubepie/

Планирани дейности:
Избор на екодизайн инструменти: Скрийнинг на използваните от фирмите инструменти за екодизайн
Обучение за прилагането на специализиран инструмент за оценка на екодизайн (за екипа на проекта и външни експерти)
Услуги за фирмите: индивидуално обучение на фирми и прилагане на специализиран инструмент за екодизайн оценка
Повишаване на осведомеността: кръгли маси, съвместни обсъждания, работни срещи, разпространение на информация и хоризонтални дейности
Подробна информация за дейностите и бъдещите събития ще Ви изпращаме по електронна поща.

*Еко инструментите са насоки или стандарти, които всяка фирма може да има. Тяхното спазване води до разумно използване на ресурсите, намаляване на разходите, увеличаване на приходите и намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда.

Danube PIE е международен проект, финансиран от Европейската Комисия (програма Конкурентоспособност и иновации - CIP) и съфинансиран от партньорите по проекта от шест европейски държави.
Партньорите по проекта са:
• Щайнбайс Европа център (Щутгарт, Германия)
• Камара за търговия, индустрия и земеделие (Тимишоара, Румъния)
• Бизнес център за подпомагане на МСП (Русе, България)
• Унгарска агенция за инвестиции и търговия (Будапеща, Унгария)
• Технологичен парк (Вараждин, Хърватия)
• Университет Нови Сад (Нови Сад, Сърбия)

Флаер на проекта (PDF файл, 300 kb)

Информация и контакт:
Илиана Драганова, член на екипа по проекта
ел.поща: iy@smebg.net

Ивайло Христофоров, член на екипа по проекта
ел.поща: forka@smebg.net

Екатерина Йорданова, член на екипа по проекта
ел.поща: e.yordanova@smebg.net

БЦП МСП - Русе
7000 Русе, ул. "Кресна" 14
тел./факс: +359 82 821 472
http://bsc.smebg.net/
http://enterprise-europe-network.smebg.net/

Информацията, която се съдържа на тази страница е отговорност на автора и не отразява непременно мнението на Европейските общности.