Насърчаване на възобновяемата енергия от разположени в морето инсталации в полза на неутрална по отношение на климата Европа

related media

Илюстрация: © Авторско право: Европейска комисия 2020

В подкрепа на постигането на целта на ЕС за неутралност по отношение на климата до 2050 г. На 19 ноември 2020 Европейската комисия представи Стратегията на ЕС за възобновяема енергията от разположени в морето инсталации. В Стратегията се предлага да се увеличат мощностите в Европа за производство на вятърна енергия от инсталации в морето от сегашните 12 GW на поне 60 GW до 2030 г. и на 300 GW до 2050 г. Целта на Комисията е до 2050 г. тези мощности да се допълват от 40 GW океанска енергияи други нови технологии като плаващите ветрогенераторни и слънчеви инсталации.

Този амбициозен ръст ще почива на огромния потенциал на всички европейски морски басейни и на световната лидерска позиция на фирмите от ЕС, работещи в сектора. Благодарение на него ще се създадат нови възможности за промишлеността, „зелени“ работни места в целия континент и ще се укрепи лидерската позиция на ЕС в сферата на технологиите за енергия от инсталации в морето. Ще се гарантира и опазването на околната среда, биологичното разнообразие и рибарството.

Изпълнителният заместник-председател за Европейския зелен пакт Франс Тимерманс заяви: Днешната стратегия показва каква възможност представляват засилените инвестиции във възобновяема енергия от инсталации в морето и колко бързи трябва да са нашите действия. Благодарение на огромните си морски басейни и на лидерската позиция на промишлеността си ЕС разполага с всичко необходимо да посрещне това предизвикателство. Възобновяемата енергия от инсталации в морето вече е истински европейски пример за успех. Целта ни е тя да се превърне в още по-голяма възможност за чиста енергия, висококачествени работни места, устойчив растеж и конкурентоспособност в международен план.

Комисарят по въпросите на енергетиката, Кадри Симсон, заяви: Европа е световен лидер в областта на възобновяемата енергия от разположени в морето инсталации и може да се превърне в движеща сила за нейното развитие в световен мащаб. Трябва да ускорим темпото, като впрегнем целия потенциал на вятърната енергия от разположени в морето инсталации и като постигнем напредък в други технологии, като енергията на вълните, приливите и отливите и плаващите слънчеви инсталации. Със стратегията задаваме ясна посока и създаваме солидна рамка, два елемента, които са от основно значение за публичните органи, инвеститорите и предприемачите в този сектор. Трябва да стимулираме вътрешното производство на ЕС, за да постигнем целите, които си поставяме по отношение на климата, да удовлетворяваме нарастващото търсене на електроенергия и да подкрепяме икономиката във възстановяването ѝ след коронавирусната пандемия.

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс, заяви: Днешната стратегия показва как можем да разработим възобновяемата енергия от инсталации в морето в съчетание с другите дейности на човека, като рибарството, аквакултурите и корабоплаването, и в хармония с природата. Предложенията ще ни дадат възможност също така да защитим биологичното разнообразие и да работим за преодоляване на възможните социално-икономически последици в секторите, разчитащи на доброто състояние на морските екосистеми, като така насърчаваме рационално съвместно съществуване в морската среда.

За да насърчи увеличаването на мащаба на мощностите за енергия от инсталации в морето, Комисията ще насърчава трансграничното сътрудничество между държавите членки в дългосрочното планиране и внедряване. За това ще бъде необходимо целите за развитие на възобновяемата енергия от инсталации в морето да бъдат включени в националните морски пространствени планове, които морските държави ще трябва да представят на Комисията до март 2021 г. Комисията ще предложи също така рамка съгласно преразгледания Регламент за TEN-E за дългосрочно планиране на електроенергийната мрежа за инсталациите в морето, която ще обхване регулаторните органи и държавите членки във всеки морски басейн.

Оценките на Комисията са, че за постигането на предложените цели до 2050 г. ще бъдат необходими инвестиции в размер на почти 800 милиарда евро. За да спомогне за мобилизирането на тези инвестиции Комисията ще:

  • предостави ясна и благоприятна правна рамка. За целта на 19 ноември 2020 Комисията разясни също така правилата на електроенергийния пазар в работен документ на службите на Комисията, придружаващ стратегията, и ще направи оценка дали са необходими по-конкретни и целенасочени разпоредби. Комисията ще има грижата преразглеждането на насоките за държавна помощ в областта на енергетиката и опазването на околната среда и на Директивата за енергията от възобновяеми източници да улесни разходоефективното внедряване на възобновяемата енергия от инсталации в морето.
  • спомогне за мобилизирането на съответните фондове в подкрепа на развитието на сектора. Комисията насърчава държавите членки да използват Механизма за възстановяване и устойчивост и да работят заедно с Европейската инвестиционна банка и другите финансови институции, за да подкрепят чрез InvestEU инвестициите в енергия от инсталации в морето. Средства от „Хоризонт Европа“ пък ще бъдат мобилизирани в подкрепа на научноизследователската и развойната дейност, особено при технологиите, които са на по-начален етап.
  • гарантира подсилена верига на доставки. В стратегията се откроява необходимостта да се подобри производственият капацитет и пристанищната инфраструктура и да се увеличи числеността на работната сила с подходяща квалификация, за да могат да се поддържат по-бързи темпове на инсталиране. Комисията планира да създаде специална платформа за възобновяеми енергийни източници в морето в рамките на Промишления форум за чиста енергия, да събере на едно място всички заинтересовани страни и да работи за развитието на веригата на доставки.


Възобновяемата енергия от инсталации в морето е бързо разрастващ се световен пазар, по-специално в Азия и САЩ, и разкрива възможности за промишлеността на ЕС в цял свят. С помощта на дипломацията по линия на Зеления пакт, търговската политика и енергийния диалог с партньорските държави Комисията ще подкрепя навлизането на тези технологии в световен мащаб.

С цел да анализира и следи екологичното, социалното и икономическото въздействие на възобновяемата енергия от инсталации в морето върху морската среда и икономическите дейности, които зависят от нея, Комисията редовно ще провежда консултации с общност от експерти от публичните органи, заинтересованите страни и научните среди. Днес Комисията прие и нов документ с насоки относно развитието на вятърната енергия и законодателството в сферата на опазването на природата.

Контекст
Разположените в морето вятърни инсталации произвеждат чиста електроенергия, която се конкурира със и понякога е по-евтина от съществуващите технологии на базата на изкопаеми горива. Европейската промишленост с бързи темпове разработва редица други технологии за използване на силата на морето за производството на зелена електроенергия. Като се започне от плаващите вятърни инсталации и се стигне до технологиите за океанска енергия, като използващите вълните, приливите и отливите, и плаващите фотоволтаични инсталации и използването на водорасли за производство на биогорива — начело са европейски компании и лаборатории.

В Стратегията за възобновяема енергия от разположени в морето инсталации се определя възможно най-високо ниво на амбиция по отношение на вятърните турбини за инсталации в морето (прикрепени към дъното или плаващи), при които пазарната дейност вече е много добре разработена. В тези сектори Европа вече е натрупала уникален технологичен, научен и промишлен опит, а във веригата на доставки съществува голям капацитет и по отношение на производството, и по отношение на монтажа.

В стратегията се открояват възможностите във всички морски басейни на ЕС — Северно, Балтийско, Черно, Средиземно море и Атлантическия океан, и за някои крайбрежни и островни общности, но ползите от тези технологии не се ограничават до крайбрежните региони. В стратегията се посочват множество региони от вътрешността, в които производството и научната работа вече подкрепят развитието на енергията от инсталации в морето.

За повече информация
Стратегия за възобновяема енергия от разположени в морето инсталации
Работен документ на службите на Комисията относно Стратегията за възобновяема енергия от разположени в морето инсталации
Въпроси и отговори: Стратегия за възобновяема енергия от разположени в морето инсталации
Инфографика: Стратегия за възобновяема енергия от разположени в морето инсталации
Инфографика: Стратегия за възобновяема енергия от разположени в морето инсталации — ключови технологии
Стратегия за възобновяема енергия от разположени в морето инсталации — уебсайт

По информация на Европейската комисия, IP/20/2096

Споделете в социалните мрежи

Информацията, която се съдържа на тази страница е отговорност на автора и не отразява непременно мнението на Европейските общности.