Комисията и германското председателство на Съвета на ЕС подчертават значението на европейското пространство за здравни данни

 На 11 ноември 2020 на виртуалната конференция на високо равнище „Цифрово здравеопазване 2020 — ЕС в движение“ Комисията и германското председателство на Съвета на ЕС съобщиха намерението си да работят съвместно за постигане на безопасно и ориентирано към пациентите използване на здравните данни в Европа, както и на сътрудничество в рамките на целия ЕС в тази област чрез европейско пространство за здравни данни за по-добро здравеопазване, проучвания и формулиране на здравната политика. Създаването на европейското пространство за здравни данни ще бъде неразделна част от изграждането на Европейски здравен съюз — процес, започнат днес от Комисията с първи набор от предложения за засилване на подготвеността и реакцията по време на здравна криза. Това е и пряко продължение на стратегията за данните, приета от Комисията през февруари тази година, в която Комисията вече подчерта значението на създаването на европейски пространства на данни, включително в областта на здравеопазването.

Йенс Шпан, федерален министър на здравеопазването на Германия, заяви: „Здравните данни са от първостепенно значение за здравеопазването като цяло, но особено за борбата с трансграничните заплахи за здравето, като пандемията от COVID-19. Гражданите в ЕС следва да контролират своите здравни данни, да имат доверие в прозрачното и законосъобразно обработване на данни и да имат право доброволно да споделят своите данни. Ето защо трябва да създадем подходяща междудържавна рамка. През следващата година ще започнем процеса с първата конкретна европейска употреба. До 2025 г. искаме да създадем оперативно съвместима инфраструктура за достъп до данни, за да се улесни сигурният трансграничен анализ на здравните данни.“

Стела Кириaкиду, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните, посочи: „Европейското пространство за здравни данни ще бъде решаващ компонент на един силен Европейски здравен съюз. Данните спасяват човешки живот — и всички сме свидетели на това по време на кризата, породена от COVID-19. Европейското пространство за здравни данни ще позволи достъп до здравни данни при надеждно управление и ясни правила и ще подпомогне свободното движение на цифрови здравни услуги. До 2025 г. пациентите от всички държави членки следва да могат да споделят своите данни с медицински специалисти по техен избор, когато пътуват в чужбина. Заедно можем да предоставим възможност на милиони граждани да увеличат цифровия си достъп до здравеопазване и да подобрят своето благосъстояние.“

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон заяви: „С предстоящия акт за управление на данните ще създадем хоризонтална рамка за използването и повторното използване на чувствителни и ценни данни в области като здравеопазването. Това ще улесни създаването на секторни европейски пространства на данни, включително общо европейско пространство за здравни данни. Укрепването и разширяването на използването и повторното използване на здравни данни е от решаващо значение за един иновативен и конкурентоспособен сектор на здравеопазването в ЕС и ще спомогне Европа да стане по-устойчива на санитарни предизвикателства като настоящата пандемия.“

Министърът и комисарите постигнаха съгласие, че сега е необходимо и спешно да се стимулира сътрудничеството в рамките на целия ЕС.

В тази връзка, като част от изпълнението на стратегията за данните, още тази година предстои да бъде представен акт за управление на данните, който ще подпомогне повторната употреба на чувствителни публични данни, като например здравни данни. За следващата година e планирано специално законодателно предложение за европейско пространство на здравни данни, както е посочено в работната програма на Комисията за 2021 г.

Като първа стъпка следните дейности, започващи през 2021 г., ще проправят пътя за по-добро основано на данни здравно обслужване в Европа:

  • Комисията ще предложи европейско пространство за здравни данни през 2021 г.;
  • съвместно действие с 22 държави членки за предлагане на варианти за управление, инфраструктура, качество на данните и солидарност по отношение на данните, както и предоставяне на повече права на гражданите във връзка с използването на вторични здравни данни в ЕС;
  • инвестиции в подкрепа на европейското пространство за здравни данни по програмата EU4Health, както и общи пространства на данни и цифрови иновации в областта на здравеопазването в рамките на програмите „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“;
  • съвместна работа със съответните участници за разработване на целеви кодекси за поведение за използване на вторични здравни данни;
  • пилотен проект за демонстриране на осъществимостта на трансграничния анализ за подобряване на здравеопазването и регулиране и иновации в тази област;
  • други възможности за финансиране от ЕС за цифрова трансформация в областта на здравеопазването и грижите ще бъдат на разположение на държавите членки от 2021 г. по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд + и InvestEU.

Наборът от предложения, приети на 11 ноември 2020 от Комисията за укрепване на подготвеността и реакцията на ЕС при кризи, като се предприемат първите стъпки към създаването на Европейски здравен съюз, също така проправя пътя за участието на Европейската агенция по лекарствата (EMA) и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) в бъдещата инфраструктура на европейското пространство за здравни данни, заедно с научноизследователските институти, органите за обществено здравеопазване и органите за издаване на разрешения за използване на данни в държавите членки.

Допълнителна информация

Европейски здравен съюз
Европейска стратегия за данните

По информация на Европейската комисия, IP/20/2049

Споделете в социалните мрежи

Информацията, която се съдържа на тази страница е отговорност на автора и не отразява непременно мнението на Европейските общности.