Комисията приема план за действие в областта на интелектуалната собственост с цел да засили икономическата устойчивост и възстановяване на ЕС

На 25 ноември 2020 Комисията публикува нов План за действие в областта на интелектуалната собственост, за да помогне на европейските предприятия, особено на малките и средните предприятия (МСП), да се възползват максимално от своите изобретения и творби и да гарантира, че те могат да бъдат от полза за нашата икономика и общество.

Интелектуалната собственост е основен двигател на икономическия растеж, тъй като помага на предприятията да оползотворят своите нематериални активи. Планът за действие има за цел да даде възможност на европейския творчески и иновативен сектор да остане световен лидер и да ускори екологичния и цифровия преход на Европа. По-специално в плана за действие се определят ключови стъпки за подобряване на защитата на интелектуалната собственост: насърчаване на използването на интелектуалната собственост от МСП; улесняване на споделянето на интелектуална собственост с цел увеличаване на използването на технологиите в промишлеността; борба срещу фалшифицирането и подобряване на прилагането на правата върху интелектуалната собственост; както и насърчаване на еднакви условия на конкуренция в световен мащаб. Кризата с коронавируса също така насочи вниманието към някои зависимости от критичните иновации и технологии, въз основа на което планът за действие включва тези предизвикателства, като същевременно гарантира, че критичната интелектуална собственост може да бъде на разположение по време на криза.

Нематериалните активи като марки, дизайни, патенти и данни придобиват все по-голямо значение в съвременната икономика на знанието. Секторите с интензивно използване на интелектуална собственост представляват 45 % от целия БВП и 93 % от целия износ на ЕС, докато добавената стойност на интелектуалната собственост нараства в повечето екосистеми на европейската промишленост. В световен мащаб заявленията за интелектуална собственост се увеличават, тъй като нематериалните активи играят все по-голяма роля в световната надпревара за технологично лидерство. Планът за действие се основава на силните страни на европейската рамка в сферата на интелектуалната собственост, за да се гарантира, че тя подкрепя икономическото ни възстановяване и устойчивост в ключови икономически области.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон заяви: „Европа е дом на някои от водещите световни иновации, но предприятията все още не са напълно в състояние да защитят своите изобретения и да се възползват от интелектуалната си собственост. Днес предлагаме реформа на нашата система за интелектуална собственост, за да се укрепи способността на Европа да разработва технологии от следващо поколение и да отразява напредъка в областта на данните и на изкуствения интелект, както и да се даде възможност на предприятията бързо да обединяват знанията си по време на криза и да се подкрепят пътят на Европа към икономическо възстановяване и екологичният преход.“‏

В плана за действие се обявяват мерки в пет ключови области:

Подобряване на защитата на интелектуалната собственост
В плана за действие се предлага актуализиране на редица съществуващи инструменти в областта на интелектуалната собственост и привеждането им в съответствие с цифровата ера, включително подобряване на сертификатите за допълнителна закрила за патентованите лекарствени продукти и продукти за растителна защита, и модернизиране на защитата на промишления дизайн в ЕС. Той има за цел да се засили защитата на географските означения (ГО), като в същото време се взима предвид осъществимостта на система за защита на ГО за неселскостопански продукти на равнището на ЕС. Комисията също така започва диалог с промишлеността, за да разгледа въздействието на новите технологии (като изкуствения интелект и блоковата верига) върху системата на интелектуалната собственост. За да се гарантира, че предприятията имат достъп до бързи, ефективни и финансово достъпни инструменти за защита и да се намали продължаващата разпокъсаност и сложност на настоящата система, в плана за действие държавите членки се призовават към бързо въвеждане на единната патентна система, за да се създаде обслужване на едно гише за защита и прилагане на патентите в целия ЕС.
Насърчаване на използването на интелектуалната собственост от малките и средните предприятия (МСП)

Европейските новатори и творци, по-специално МСП, често не са запознати с ползите от интегрирането на интелектуалната собственост в тяхната бизнес стратегия. Например само 9 % от МСП подават заявления за защита на интелектуалната собственост. За да помогне на по-малките предприятия да се възползват от своите нематериални активи, Комисията предлага мерки за подобряване на информацията и консултациите. Тя ще помогне на засегнатите от коронавируса МСП да управляват по-добре своите портфейли от интелектуална собственост и да ги мобилизират чрез нова схема за финансова помощ, която включва 20 милиона евро, предоставени от средствата на EUIPO за първата година. Комисията също така ще предостави съвети и помощ в областта на интелектуалната собственост на всички участници във финансирани от ЕС програми за научни изследвания и иновации и ще работи с всички заинтересовани страни за подобряване на оползотворяването на правата върху интелектуалната собственост в общността за научни изследвания и иновации. Тя също така има за цел да улесни използването на интелектуалната собственост като лост за достъп до финансиране.
Улесняване на споделянето на интелектуална собственост

Планът за действие има за цел да защити нематериалните активи, но също така има за цел да подобри достъпа до критични нематериални активи, от които зависят нашата икономика и общество. Като признава важната роля, която системата на интелектуалната собственост може да играе за справяне с извънредни ситуации, свързани със здравето, като например продължаващата пандемия от коронавирус, Комисията предлага мерки за улесняване на споделянето на критична интелектуална собственост по време на криза, като същевременно се гарантира възвръщаемост на инвестициите. Комисията ще работи също така за по-добра инфраструктура в областта на авторското право и ще предприеме действия за по-добро мобилизиране на данни, защитени от правото на интелектуална собственост. Тя също така ще предложи начини за подобряване на прозрачността и предвидимостта при предоставянето на лицензи за патенти от съществено значение за стандарт (ПСЗС), тъй като те са ключов елемент за цифровата трансформация на европейската промишленост, като например въвеждането на свързани автомобили и други продукти, свързани с интернет на предметите.

 
Борба срещу фалшифицирането и подобряване на прилагането на правата върху интелектуалната собственост
Вносът на фалшифицирани и пиратски стоки възлиза на 6,8 % от БВП на ЕС. Комисията ще подобри ефективното и балансирано прилагане на правата върху интелектуалната собственост. Например, като допълнение към предстоящия законодателен пакет за цифровите услуги, тя ще създаде инструментариум на ЕС за борба срещу фалшифицирането с цел насърчаване и улесняване на ефективното сътрудничество между носителите на права върху интелектуалната собственост, посредниците (като онлайн пазарите) и правоприлагащите органи, както и на общоприетите най-добри практики и използването на подходящи инструменти и нови технологии.


Насърчаване на еднакви условия на конкуренция в световен мащаб

Докато отраслите с интензивно използване на права върху интелектуалната собственост представляват 93 % от износа на стоки от ЕС, нашите предприятия все още са изправени пред големи предизвикателства, когато извършват дейност в трети държави. За да се справи с тези предизвикателства, Комисията има за цел да укрепи позицията на ЕС като фактор в световен мащаб за определяне на стандартите в областта на интелектуалната собственост. Тя също така ще засили действията на ЕС в отговор на нелоялните практики, извършвани от участници от трети държави, като например промишлен шпионаж или опити за злоупотреба с интелектуална собственост в контекста на сътрудничеството в областта на НИРД.
 

Контекст
С новата промишлена стратегия на ЕС, приета на 10 март тази година, беше призната необходимостта политиката на ЕС в областта на интелектуалната собственост да спомогне за поддържането и укрепването на технологичния суверенитет на Европа и да насърчи еднаквите условия на конкуренция в световен мащаб, и беше обявено приемането на плана за действие. На 10 ноември Съветът прикани Комисията да представи предложения за бъдещата политика на ЕС в областта на интелектуалната собственост.

Нематериални активи като НИРД, изобретения, художествени и културни творби, марки, софтуер, ноу-хау, бизнес процеси и данни са крайъгълните камъни на съвременната икономика на знанието. През последните две десетилетия обемът на годишните инвестиции в „активи на интелектуалната собственост“ в ЕС е нараснал с 87 %, докато обемът на материалните (нежилищни) инвестиции се е увеличил само с 30 %. Инвестициите в нематериални активи също бяха значително по-слабо засегнати от предишната икономическа криза (започнала през 2008 г.).

Отраслите, които използват интензивно интелектуалната собственост, играят съществена роля в икономиката на ЕС и предлагат добри и устойчиви работни места за обществото. Отраслите с интензивно използване на права върху интелектуалната собственост понастоящем представляват почти 45 % от БВП на Европа и допринасят пряко за създаването на почти 30 % от всички работни места. Много от екосистемите на Европа не могат да процъфтяват без ефективна защита на интелектуалната собственост и ефективни инструменти за търговия с нематериални активи.
 

За повече информация:
Въпроси и отговори
Информационен документ относно плана за действие в областта на интелектуалната собственост
План за действие в областта на интелектуалната собственост „Максимално оползотворяване на иновационния потенциал на ЕС — план за действие в областта на интелектуалната собственост в подкрепа на възстановяването и устойчивостта на ЕС“
Доклад за оценка на законодателството във връзка със сертификатите за допълнителна закрила
Проучване относно патенти от потенциално съществено значение, оповестени на Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI)
Доклад за оценка относно Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост
Пилотно проучване за оценяване на съществения характер на патентите от съществено значение за стандарт (ПСЗС)
Проучване на тенденциите и развитието в областта на изкуствения интелект
Доклад от проучване относно осъществимостта и анализа на „Инициативата за лицензиране във връзка с въздействието“ („Impact Licensing Initiative“) относно достъпа до технологии по време на здравна криза
Законодателството в областта на изготвянето на първоначални оценки на въздействието във връзка с дизайни
Първоначална оценка на въздействието във връзка със защитата на географските означения за неселскостопански продукти

По информация на Европейската комисия, IP/20/2187

Споделете в социалните мрежи

Информацията, която се съдържа на тази страница е отговорност на автора и не отразява непременно мнението на Европейските общности.