Есенен пакет на европейския семестър: подкрепа за устойчиво и приобщаващо възстановяване на фона на висока степен на несигурност

related media
Илюстрация: © Авторско право: Европейска комисия 2020

Европейската комисия представи на 18 ноември 2020 есенния си пакет за икономическата политика, включително становищата относно проектите на бюджетни планове (ПБП) на държавите от еврозоната за 2021 г. и препоръки за политиката за еврозоната. Това е вторият етап от цикъла на европейския семестър за 2021 г., който започна през септември с публикуването на годишната стратегия за устойчив растеж, в основата на която стои концепцията за конкурентоспособна устойчивост. Освен това в стратегията бяха включени стратегически насоки, които държавите членки да използват при изготвянето на своите планове за възстановяване и устойчивост, и беше посочена връзката между Механизма за възстановяване и устойчивост и семестъра. Днешният пакет се основава на икономическата прогноза от есента на 2020 г., изготвена в условията на висока степен на несигурност, според която през 2022 г. икономическото сътресение, причинено от пандемията от коронавирус, ще задържи резултатите в еврозоната и в ЕС на нива, по-ниски от тези преди пандемията.

Становища относно проектите на бюджетни планове на държавите членки от еврозоната
В становищата относно ПБП за 2021 г. са взети предвид продължаващата криза в областта на здравеопазването, високата степен на несигурност и сериозният икономически спад вследствие на пандемията от COVID-19. Предвид задействането на общата клауза за дерогация от Пакта за стабилност и растеж фискалните препоръки, които Съветът отправи през юли 2020 г., бяха от качествено естество. Ето защо в настоящите становища се разглежда по-специално дали планираните бюджетни мерки за подкрепа за 2021 г. са временни и ако това не е така, дали са предвидени компенсаторни мерки.

Комисията прецени, че всички ПБП като цяло съответстват на препоръките на Съвета от 20 юли 2020 г. Повечето мерки се изразяват в подкрепа на икономическата дейност на фона на ситуацията на значителна несигурност. Някои мерки, изложени в проектите на бюджетни планове на Франция, Италия, Литва и Словакия, не изглеждат нито временни, нито съпътствани от компенсаторни мерки. Литва представи своя проект на бюджетен план въз основа на сценарий за запазване на провежданата политика и се приканва да представи актуализиран проект на бюджетен план.

Предвид равнището на техния държавен дълг и големите предизвикателства пред устойчивостта в средносрочен план преди избухването на пандемията от COVID-19, за Белгия, Франция, Гърция, Италия, Португалия и Испания е важно, когато се предприемат съпътстващи бюджетни мерки, да се гарантира запазването на фискалната устойчивост в средносрочен план.

Действия съгласно Пакта за стабилност и растеж по отношение на Румъния

Румъния е подложена на процедурата при прекомерен дефицит (ППД) от април 2020 г. поради неспазване на заложения в Договора праг за дефицита през 2019 г. С оглед на продължаващата висока степен на несигурност вследствие на пандемията от коронавирус Комисията счита, че на този етап не следва да се взема решение за по-нататъшни действия в рамките на процедурата при прекомерен дефицит в Румъния. Тя ще направи нова оценка на бюджетното състояние на Румъния през пролетта на 2021 г.

Препоръка за еврозоната, доклад за механизма за предупреждение и предложение за съвместен доклад за заетостта
В препоръката относно икономическата политика на еврозоната са изложени специфични съвети за държавите членки от еврозоната по въпросите, които засягат функционирането на еврозоната като цяло. Тази година в нея са включени също така насоки за политиката относно приоритетите, които държавите членки от еврозоната да следват в своите планове за възстановяване и устойчивост. В препоръката държавите членки от еврозоната се приканват да гарантират, че фискалните им политики ще продължат да бъдат насочени към подпомагане и през 2021 г. В нея се призовава също така, когато епидемичните и икономическите условия позволяват това, държавите членки да пренасочат фискалните политики към постигането на разумни средносрочни позиции. Освен това държавите членки се насърчават да укрепят националните си институционални рамки и да извършат приоритетни реформи и инвестиции, които могат да направят еврозоната и нейните членове по-устойчиви и издръжливи. Подобни реформи и инвестиционни мерки следва да създадат подходящи условия за икономическото възстановяване в съответствие със зеления и цифровия преход. И накрая, в препоръката се призовава също така за завършване на Икономическия и паричен съюз и за засилване на международната роля на еврото.

В Доклада за механизма за предупреждение — инструмент за преглед с цел установяване на потенциални икономически дисбаланси — се констатира, че въпреки намаляването на макроикономическите дисбаланси, наблюдавано преди кризата с COVID-19, в държавите членки, в които вече е имало дисбаланси преди пандемията от COVID-19, рисковете от дисбаланси се увеличават. В доклада се препоръчва да се изготвят задълбочени прегледи за установяване и оценка на сериозността на евентуалните макроикономически дисбаланси за 12-те държави членки, за които през февруари 2020 г. вече беше установено, че са налице дисбаланси или прекомерни дисбаланси. Това са Хърватия, Кипър, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Нидерландия, Португалия, Румъния, Испания и Швеция.

В предложението за съвместен доклад за заетостта се анализира въздействието на пандемията от COVID-19 върху заетостта и социалното положение в Европа. Кризата с COVID-19 прекъсна положителна тенденция на пазара на труда, продължила шест години. Общият брой на заетите лица и равнището на заетостта намаляха значително, въпреки че досега увеличението на равнището на безработицата беше умерено благодарение на бързото приемане на режими на работа при непълно работно време и на сходни мерки. Държавите членки, които вече бяха изправени пред сериозни социално-икономически предизвикателства преди пандемията, понастоящем са изложени на уязвимост дори в още по-голяма степен. Икономическото сътресение на пазара на труда се усеща по различен начин в отделните сектори и при различните категории работници. Спадът на заетостта засегна в по-голяма степен работниците, упражняващи нестандартни форми на заетост. Младежката безработица нарасна по-осезаемо от безработицата в другите възрастови групи. Делът на младите хора, които не работят и не са ангажирани с образование или обучение, рязко се увеличи. Родените извън ЕС работници също бяха сериозно засегнати. Комисията ще продължи да следи отблизо всички промени на пазара на труда и в социалната сфера, като редовно актуализира Инструмента за наблюдение на резултатите в областта на заетостта и Инструмента за наблюдение на резултатите в областта на социалната закрила. В рамките на извънредния европейски семестър за 2021 г. съвместният доклад за заетостта ще помогне допълнително на държавите членки да набележат приоритетни области за реформи и инвестиции, които да бъдат включени в техните планове за възстановяване и устойчивост в контекста на насоките за заетостта.

Комисията се ангажира да следва стратегия за устойчив растеж, която ще помогне на ЕС и неговите държави членки да постигнат целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР). В работния документ на службите на Комисията относно изпълнението на ЦУР се обяснява как Комисията изпълнява ангажимента си за устойчиво развитие, Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и ЦУР при изготвянето на своите политики.

Доклад за засилено наблюдение и доклади за наблюдение след приключване на програмите

В осмия доклад за засиленото наблюдение по отношение на Гърция се констатира, че въпреки неблагоприятните обстоятелства, причинени от пандемията от COVID-19, гръцките органи са предприели необходимите действия за изпълнение на договорените ангажименти, като са осъществили редица основни реформи. Докладът може да послужи като основа за решението на Еврогрупата за освобождаване на следващия набор от мерки по отношение на дълга, зависещи от провеждането на дадена политиката.

В докладите за наблюдение след приключване на програмите за Кипър, Ирландия, Португалия и Испания се констатира, че капацитетът за изплащане на дълга на всяка една от тези държави остава стабилен.

Изказвания на членове на колегиума:
Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията, отговарящ за икономиката в интерес на хората, заяви: Тъй като Европа вече е въвлечена във втора вълна на пандемията, трябва да продължим да си помагаме, за да устоим на тази буря. Целта на настоящия есенен пакет е да поведе икономиките на ЕС към по-спокойни води и да предостави насоки за политиката за нашето колективно възстановяване. За да може Европа да се върне като конкурентна сила на световната сцена, се нуждаем от целенасочени и временни мерки за фискална подкрепа, както и от добре подбрани реформи и инвестиции, които ще доведат до справедливо, приобщаващо и устойчиво възстановяване. Сега се нуждаем от бързо политическо споразумение относно Механизма за възстановяване и устойчивост, за да може той да осигури финансовата опора, която ще ни преведе през бурята. Призовавам всички държави членки да определят амбициозни програми за политиката в своите планове за възстановяване и устойчивост. Това ще е от полза за всички.

Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката, заяви: В условията на преустановено съживяване и много висока степен на несигурност правителствата трябва да продължат да се борят с кризата и да подкрепят възстановяването. Повечето мерки, включени в бюджетите на държавите от еврозоната за 2021 г., с право подпомагат икономическата дейност. Стабилното и балансирано възстановяване обаче зависи от бързото влизане в сила на Next Generation EU: за да се възстанови доверието, да се възобновят инвестициите и да се даде тласък на революционни реформи за опазване на нашата планета, да се изградят по-справедливи общества и да се постигне успех в цифровизацията. Затова призовавам правителствата на държавите от ЕС да покажат силно чувство за отговорност на своите граждани и на всички европейци в този решаващ момент. Нека изпълним успешно плана за възстановяване!

Никола Шмит, комисар по въпросите на работните места и социалните права, заяви: Кризата с COVID-19 прекъсна продължилата 6 години положителна тенденция на пазара на труда и това засегна всички европейци, особено младите хора и работещите на временни или нетипични договори. ЕС ще продължи да мобилизира всички ресурси, с които разполага, и да подкрепя държавите членки в усилията им за смекчаване на социално-икономическите последици от кризата, за защита на работниците, за запазване на работните места и за улесняване на трудовия преход към зелена и цифрова икономика. Трябва да съсредоточим усилията си върху уменията и обучението, за да се приспособим към пазара на труда след COVID-19. Изключително важно е в условията на криза да достигнем до най-уязвимите в обществото и да поставим допълнителен акцент върху борбата с бедността, изключването и неравенствата.

Следващи стъпки

Комисията приканва Еврогрупата и Съвета да обсъдят пакета и да одобрят предложените днес насоки. Тя се надява да започне конструктивен диалог с Европейския парламент относно съдържанието на този пакет и всеки следващ етап от цикъла на европейския семестър.

За повече информация:
Европейски семестър за 2021 г. — eсенен пакет: въпроси и отговори
Съобщение относно проектите на бюджетни планове за 2021 г.
Становища относно проектите на бюджетни планове
Препоръка за еврозоната за 2021 г.
Доклад за механизма за предупреждение за 2021 г.
Предложение за съвместен доклад за заетостта за 2021 г.
Съобщение относно фискалната ситуация в Румъния
Доклад за наблюдение след приключване на програмата: Кипър
Доклад за наблюдение след приключване на програмата: Ирландия
Доклад за наблюдение след приключване на програмата: Португалия
Доклад за наблюдение след приключване на програмата: Испания
Доклад за засилено наблюдение: Гърция
Работен документ на службите на Комисията относно изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие
Годишна стратегия за устойчив растеж за 2021 г.
Икономическа прогноза от есента на 2020 г.
Европейски семестър

По информация на Европейската комисия, IP/20/2105

Споделете в социалните мрежи

Информацията, която се съдържа на тази страница е отговорност на автора и не отразява непременно мнението на Европейските общности.