Приобщаване за всички: Комисията представя План за действие за интеграция и приобщаване за периода 2021—2027 г.

 related media

Снимка: © Авторско право: Европейска комисия 2020

На 24 ноември 2020 Комисията представя Плана за действие за интеграция и приобщаване за периода 2021—2027 г. С плана за действие се насърчава приобщаването на всички, като се признава важният принос на мигрантите в ЕС и се обръща внимание на пречките, които могат да възпрепятстват участието и приобщаването на хората от мигрантски произход в европейското общество — както новопристигнали мигранти, така и вече установени граждани. Планът се осланя на принципа, че приобщаващата интеграция изисква усилия както от страна на съответния човек, така и от страна на приемащата общност, и определя нови действия, които се основават на постиженията на предишния план за действие от 2016 г.

Заместник-председателят Маргаритис Схинас, който отговаря за утвърждаването на европейския начин на живот, заяви: Приобщаването е въплъщението на европейския начин на живот. Политиките за интеграция и приобщаване са от жизненоважно значение за новодошлите и местните общности и допринасят за изграждането на сплотени общества и силни икономики. Всеки, който има право да бъде в Европа, следва да има достъп до инструментите, от които се нуждае, за да реализира пълния си потенциал и да поеме правата и задълженията, свързани с пребиваването в Съюза.

Комисарят по въпросите на вътрешните работи Илва Йохансон добави: Мигрантите са „ние“, а не „те“. Всеки трябва да играе роля, за да се гарантира, че нашите общества са сплотени и проспериращи. Интеграцията и приобщаването означават да се вслушваме в мигрантските общности и да гарантираме, че всеки може да се ползва с права, независимо от своя произход. Приобщаващата интеграция осигурява еднакви за всички инструменти и подкрепа, необходими за приноса към обществото, така че мигрантите да могат да развият пълния си потенциал и нашите общества да се възползват от техните силни страни и техните умения.

Европейски подход към интеграцията и приобщаването
Както беше подчертано в новия пакт за миграцията и убежището, успешното интегриране и приобщаването са важна част от една добре управлявана и ефективна политика за миграцията и убежището. Това е от изключително значение и за социалното сближаване и изграждането на динамична икономика, която работи за всички.

В плана за действие се предлага целенасочена и съобразена с нуждите подкрепа, при която се отчитат индивидуалните характеристики, които могат да представляват специфични предизвикателства за хората от мигрантски произход, като например пол или религиозна принадлежност. Успехът на интеграцията и приобщаването зависи както от ранните действия, така и от дългосрочния ангажимент.

Въпреки че националните правителства носят основната отговорност за създаването и прилагането на социалните политики, ЕС играе ключова роля, като подпомага държавите членки чрез финансиране, изготвяне на насоки и насърчаване на подходящи партньорства. Основните действия са:

  • Приобщаващо образование и обучение — от образование в ранна детска възраст до висше образование — с акцент върху улесняването на признаването на квалификации и продължаващото езиково обучение, подпомагани със средства от ЕС.
  • Подобряване на възможностите за заетост и признаване на уменията, за да се оцени в пълна степен приносът на мигрантските общности, и по-специално на жените, и да се гарантира, че те получават подкрепа, за да развият своя пълен потенциал. Комисията ще работи със социалните и икономическите партньори и с работодателите, за да насърчава интеграцията на пазара на труда, да подпомага предприемачеството и да улеснява работодателите при признаването и оценката на умения.
  • Насърчаване на достъпа до здравни услуги, включително в областта на психичното здраве, за хората с мигрантски произход. В допълнение към специалното финансиране от ЕС планът за действие има за цел да гарантира, че хората са информирани за своите права и отчита специфичните предизвикателства, пред които са изправени жените, особено по време на бременност и след нея. Освен това с плана за действие държавите от ЕС се насърчават да обменят добри практики.
  • Достъп до подходящи жилища на достъпни цени, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, фонд „Убежище и миграция“ и InvestEU, както и финансиране на платформи за обмен на опит на местно и регионално равнище във връзка с борбата с дискриминацията на жилищния пазар и сегрегацията.


Планът за действие ще бъде изпълнен чрез мобилизиране на финансиране от ЕС и създаване на партньорства между всички участници: мигранти, приемащи общности, социални и икономически партньори, гражданското общество, местни и регионални органи, както и представители на частния сектор. Чрез него ще се оправомощят приемащите общности и ще се подкрепи тяхната роля в разработването и прилагането на мерки и програми за интеграция, като същевременно ще се подчертае отговорността на засегнатите лица за участие в приемащото общество. Планът ще има за цел да се модернизира достъпът до услуги чрез използване на цифрови инструменти. И накрая, с него ще се подобри доказателствената база, за да се подпомогне по-нататъшното разработване на политики и да се осигури качествен контрол на резултатите.

Контекст
Днес около 34 млн. жители на ЕС са родени извън Съюза (около 8 % от населението на ЕС), а 10 % от младите хора (15—34 години), родени в ЕС, имат поне един родител, роден в чужбина. Мигрантите и гражданите на ЕС с мигрантски произход играят важна роля в европейското общество и в различни сектори на нашата икономика, включително в качеството на работници от критично значение. Въпреки това те продължават да срещат затруднения по отношение на достъпа до образование, заетост, здравеопазване и социално приобщаване (статистика).

Планът за действие за интеграция и приобщаване допълва съществуващите и предстоящите стратегии на ЕС за насърчаване на равенството и социалното сближаване с цел да се гарантира, че всички са напълно приобщени и могат да участват в европейските общества. Той ще бъде изпълнен с предстоящия план за действие за прилагане на Европейския стълб на социалните права и плана за действие на ЕС за борба с расизма. Освен това той ще бъде тясно свързан със Стратегическата рамка на ЕС за равенство, приобщаване и участие на ромите; Стратегията за равенство между половете за 2020—2025 г.; Стратегията за равнопоставеност на ЛГБТИК за 2020—2025 г., предстоящата стратегия за борба с антисемитизма и Доклада за гражданството на ЕС.

За повече информация
План за действие за интеграция и приобщаване за периода 2021—2027 г.
Работен документ на службите на Комисията
Доклад за консултацията относно интеграцията и приобщаването на мигрантите и хората с мигрантски произход
Анализ на отговорите на обществената консултация относно интеграцията и приобщаването на мигрантите и хората с мигрантски произход — обобщаващ доклад
ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА: Интеграция и приобщаване
Информационен документ: План за действие на ЕС относно интеграцията и приобщаването
Уебсайт за интеграцията

По информация на Европейската комисия, IP/20/2178

Споделете в социалните мрежи

Информацията, която се съдържа на тази страница е отговорност на автора и не отразява непременно мнението на Европейските общности.