Аудио-визуални медии: Комисията открива производства за установяване на неизпълнение на задължения срещу 23 държави членки за това, че не са транспонирали Директивата за аудио-визуалното съдържание

На 23 ноември 2020 Европейската комисия започна производства за установяване на неизпълнение на задължения срещу 23 държави членки и Обединеното кралство за това, че не са транспонирали новите правила, уреждащи координацията в целия ЕС на всички аудио-визуални медии, както традиционните телевизионни предавания и услугите по заявка, така и платформите за споделяне на видеоклипове. Тези нови правила на ЕС имат за цел да създадат подходяща за цифровата ера нормативна уредба, която да доведе до по-безопасно, по-справедливо и по-разнообразно аудио-визуално пространство. Те засилват защитата на зрителите, по-специално по отношение на безопасността на най-уязвимите, като малолетните и непълнолетните лица, разширяват обхвата на правилата относно изказванията, подбуждащи към омраза, така че да обхванат платформите за споделяне на видеоклипове, и насърчават културното многообразие в аудио-визуалните медии, като същевременно въвеждат за първи път нови изисквания за независимост за националните медийни регулатори и гарантират медийния плурализъм.

Крайният срок за транспониране на преразгледаната Директива за аудио-визуалните медийни услуги в националното законодателство беше 19 септември 2020 г. и само Дания, Унгария, Нидерландия и Швеция подадоха уведомления за своите мерки за транспониране и обявиха, че уведомленията им са пълни.

Поради това Комисията изпрати официални уведомителни писма на Белгия, България, Чехия, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия и Обединеното кралство, като поиска от тях да предоставят допълнителна информация. Понастоящем те разполагат с два месеца, за да отговорят.

Изпълнителният заместник-председател с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“ Маргрете Вестегер заяви: Искаме еднакви условия на конкуренция за всички медийни оператори и по-добра защита на децата и потребителите при достъпа до аудио-визуално съдържание. Искаме също така да осигурим по-голямо многообразие на платформите за видео по заявка и да създадем по-справедлива аудио-визуална среда. Това са именно причините, поради които имаме общи правила. Директивата за аудио-визуалните медийни услуги заслужава всички наши колективни усилия. Тя е важно постижение, което ще насърчи културното многообразие в аудио-визуалните медийни услуги.

Заместник-председателят по въпросите на ценностите и прозрачността Вера Йоурова заяви: Врече е крайно време всички държави членки да транспонират правилата и да го направят добре. Преразгледаната Директива за аудио-визуалните медийни услуги е ключов законодателен акт за медийния плурализъм. Тя укрепва независимостта на медийните регулатори, насърчава прозрачността на информацията за собствеността върху медиите и подобрява медийната грамотност.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон заяви: Преди две години ние колективно, включително държавите членки, се споразумяхме да модернизираме правилата на ЕС относно аудио-визуалното съдържание. Тези правила защитават по-добре всички зрители, по-специално най-уязвимите, като малолетните и непълнолетните лица, насърчават културното многообразие и защитават медийния плурализъм. Те обаче няма да донесат никоя от тези ползи, ако останат само на хартия. Призовавам държавите членки да приемат тези правила без по-нататъшно забавяне, за да се гарантира по-безопасна, по-справедлива и по-разнообразна онлайн среда.


Контекст
Действащата Директива на ЕС за аудио-визуалните медийни услуги урежда координацията в целия ЕС на националното законодателство относно всички аудио-визуалните медийни услуги, както традиционните телевизионни предавания и услугите по заявка, така и платформите за споделяне на видеоклипове. Медийната среда обаче се промени драматично за по-малко от десетилетие. Милиони европейци, особено млади хора, гледат съдържание онлайн, при поискване и на различни мобилни устройства. Като взе предвид тези развития, през май 2016 г. Комисията предложи преразгледана Директива за аудио-визуалните медийни услуги, която включва нов подход към онлайн платформите за разпространение на аудио-визуално съдържание. През юни 2018 г. Европейският парламент и Съветът постигнаха политическо споразумение по преразгледаните правила, които впоследствие приеха през ноември 2018 г.

Основната цел на Директивата е да се създаде и гарантира правилното функциониране на единен европейски пазар за аудио-визуални медийни услуги, като същевременно се допринесе за насърчаването на културното многообразие, като се осигури подходящо равнище на защита на потребителите и се гарантира медийният плурализъм.

Държавите членки разполагаха с 21 месеца, за да я транспонират в националното си законодателство. За да се гарантира, че новите правила се приемат своевременно, през последните години Комисията подкрепи органите на държавите членки, включително чрез Контактния комитет и Групата на европейските регулатори за аудио-визуални медийни услуги (ERGA) във връзка с транспонирането на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги. Комисията публикува също така насоки относно европейските произведения и платформите за споделяне на видеоклипове.


За повече информация
Преразгледана Директива за аудио-визуални медийни услуги (ЕС) 2018/1808
Съобщение за медиите: Комисията предприема по-нататъшни стъпки за насърчаване и популяризиране на европейските произведения и за защита на уязвимите зрители
Насоки относно преразгледаната Директива за аудио-визуалните медийни услуги — въпроси и отговори
Цифров единен пазар: актуализирани правила за аудио-визуалната дейност — въпроси и отговори (7 юни 2018 г.)
Настоящата Директива за аудио-визуалните медийни услуги
Общи принципи на регулирането на аудио-визуалните медийни услуги на европейско равнище
Производство за установяване на нарушение

По информация на Европейската комисия, IP/20/2165

Споделете в социалните мрежи

Информацията, която се съдържа на тази страница е отговорност на автора и не отразява непременно мнението на Европейските общности.