Полезни връзки

 • ГД Предприятия и промишленост

  Open or Close
  Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“ работи, за да гарантира, че политиките на ЕС допринасят за повишаване на устойчивата конкурентоспособност на предприятията в ЕС, за създаването на работни места и за устойчивото икономическо развитие. Дирекцията има за задача да осигурява гладкото функциониране на единния пазар на стоки и играе важна роля в прилагането на Лисабонската стратегия за растеж и заетост. ГД „Предприятия и промишленост“ обръща особено внимание на нуждите на промишлеността и на малките и средни предприятия. Тя управлява програми за насърчаване на предприемачеството и иновациите и се грижи за това притесненията на предприятията да се вземат предвид в законодателството на ЕС - http://ec.europa.eu/growth/
 • CORDIS

  Open or Close
  CORDIS, информационната услуга на Общността за изследване и развитие за наука, изследвания и развитие, е официалният източник за информация по обявите за предложения на Седма Рамкова Програма (FP7); тя предлага интерактивни уеб инструменти, които свързват изследователи, политици, мениджъри и ключови партньори в областта на научните изследвания - http://www.cordis.europa.eu/home_en.html
 • Изпълнителна Агениция за Конкурентноспособност и Иновации

  Open or Close
  Енергия, транспорт, околна среда, конкурентоспособност, иновации – Европа днес е изправена пред изключителни предизвикателства, но също и пред невероятни възможности. Да за може да предостави висококачествени и ефективни схеми за финансиране и инициативи в тези области, Европейската комисия създава Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации (EACI), която да управлява от нейно име: • Интелигентна енергия – Европа – Силата да правиш иновации • Марко Поло – Нови пътища към зеления хоризонт • Enterprise Europe Network – В подкрепа на бизнеса • Еко-иновации – Когато бизнеса срещне околната среда - http://ec.europa.eu/easme/
 • Комитет на регионите

  Open or Close
  Комитетът на регионите (КР) е политическата асамблея, която дава възможност на местните и регионалните власти да изразят своето мнение в процеса на изготвяне на политиките и законодателството на ЕС. Договорите задължават Комисията и Съвета да се консултират с Комитета на регионите винаги, когато в определени области се правят нови предложения, които имат въздействие на регионално или местно равнище. КР има 344 членове от 27 държави-членки на ЕС. Работата му е организирана в 6 различни комисии, които разглеждат предложения, провеждат дебати и обсъждания с цел изготвянето на официални становища по ключови въпроси - http://cor.europa.eu/bg/Pages/home.aspx
 • Европейски икономически и социален комитет

  Open or Close
  ЕИСК е консултативен орган на Европейския съюз. Създаден е през 1957 г., за да предоставя експертно мнение на по-големите институции на ЕС (Европейска комисия, Съвет на Европейския съюз, Европейски парламент). За целта издаваме „становища“ по предложенията за законодателство на ЕС и изготвяме „становища по собствена инициатива“ по въпроси, които смятаме за важни. Една от основните ни роли е да осигуряваме мост между институциите на ЕС и това, което наричаме „организирано гражданско общество“. Помагаме за укрепването на ролята на организациите на гражданското общество като провеждаме „структуриран диалог“ с тези групи в държавите-членки на ЕС и в други страни по света - http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.bg.home
 • Европейски портал за МСП

  Open or Close
  Този портал предоставя достъп до информация за целия спектър от политики, законодателство, програми и инициативи на ЕС, имащи отношение към европейските малки и средни предприятия. Целта на този портал е да предоставя лесен достъп до информация относно всички политики и инициативи на Европейския съюз, по линия на които се предлага пряка или косвена подкрепа за МСП - http://ec.europa.eu/small-business/index_bg.htm

Информацията, която се съдържа на тази страница е отговорност на автора и не отразява непременно мнението на Европейските общности.