Ангажиментът на Европа към малките предприятия
Голяма подкрепа за малките предприятия

Мрежата включва 572 организации, сред които търговски камари, агенции за регионално развитие и университетски технологични центрове, приблизително 4 000 опитни професионалисти, дейности в над 45 държави. В тези организации, разположени на цялата територия на ЕС и дори извън нея, се предлага пълен набор от услуги за подпомагане на МСП в непосредствена до тях близост.

„Enterprise Europe Network“ съчетава силните страни на предишните мрежи на Евро Инфо Центрове(EIC) и Иновационните центрове за връзка(IRC). Принципът „Няма вход забранен“ ще се прилага за цялата мрежа и всеки партньор в нея.

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе е част от нея.

Партньорите в мрежата предоставят информация относно политиките, програмите и възможностите за финансиране от ЕС и съдействат за получаване на достъп до тях. Те:
• съдействат на фирми за идентифициране на потенциални търговски партньори, по-специално от други държави;
• помагат на МСП да разработват нови продукти, да навлизат на нови пазари, и ги информират относно политиките на ЕС и предлаганите от Съюза възможности;
• консултират малките предприятия по технически въпроси, като правата на интелектуална собственост, действащите стандарти и законодателство на ЕС;
• функционират като двупосочен канал за комуникация между предприемачите и органите, формиращи политиката на ЕС, като предават идеи в двете посоки.

Мрежата включва:
28 страни членки
Страни-кандидатки
: Турция, Бивша Югославска Република Македония, Сърбия;
Държави от Европейското икономическо пространство: Норвегия, Исландия;
Други трети страни: Армения, Босна и Херцеговина, Черна гора, Израел, Швейцария, САЩ, Русия, Китай, Южна Корея, Чили, Канада, Мексико.

Възможности за сътрудничество
Бизнес бюлетин
Технологичен бюлетин
Информацията, която се съдържа на тази страница е отговорност на автора и не отразява непременно мнението на Европейските общности.